ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής

3. Πρωτότυπο δίπλωμα

4. Αριθμός ΑΦΜ

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)

6. Βιβλιάριο υγείας

 

Το επαγγελματικό δίπλωμα ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια.