ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΚΛΟΠΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διπλώματος σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής είναι τα παρακάτω. 

Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής

2. Αριθμός ΑΦΜ

3. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ31 (δίνεται στη σχολή)