ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής

2. Φωτοτυπία διπλώματος

3. Αριθμός ΑΦΜ

4. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής

3. Πρωτότυπο δίπλωμα

4. Αριθμός ΑΦΜ

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)