ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

1. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής

3. Πρωτότυπο δίπλωμα

4. Αριθμός ΑΦΜ

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)