ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής

2. Φωτοτυπία διπλώματος

3. Αριθμός ΑΦΜ

4. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ29 (δίνεται στη σχολή)