Δίπλωμα Αυτοκινήτου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διπλώματος αυτοκινήτου είναι τα παρακάτω. 

Αν δεν υπάρχει κανένα δίπλωμα.

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής

2. Αριθμός ΑΦΜ

3. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

4. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή)

5. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)

6. Βιβλιάριο υγείας

 

Τα μαθήματα είναι 21 θεωρητικά και 25 πρακτικά.

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

 

Αν υπάρχει δίπλωμα μηχανής.

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής

2. Φωτοτυπία διπλώματος

3. Αριθμός ΑΦΜ

4. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ60 (δίνεται στη σχολή)

6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)

 

Τα μαθήματα είναι 6 θεωρητικά και 18 πρακτικά.

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.