Δίπλωμα Φορτηγού

Για την έκδοση άδειας διπλώματος φορτηγού πρέπει να έχετε τουλάχιστον δίπλωμα αυτοκινήτου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω. 

1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή άδεια παραμονής

2. Φωτοτυπία διπλώματος

3. Αριθμός ΑΦΜ

4. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

5. Υπεύθυνη δήλωση τύπου Μ61 (δίνεται στη σχολή)

6. Αίτηση εκτύπωσης (δίνεται στη σχολή)

7. Βιβλιάριο υγείας

 

Τα μαθήματα είναι 15 θεωρητικά και 15 πρακτικά.

Η άδεια παραμονής των ξένων υπηκόων, πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.